مرکزشرکتدر تهران و نوعشرکت سهامیاست برای مدت نامحدود تأسیس میشود. نمایندگیسهامدولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی،اموراقتصادی و دارایی وبازرسبااطلاعمدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارکشرکترا دارد بدون اینکه در . پیشتر گفتیم که هیات مدیره، بازوی اجرایی یکشرکت سهامیاست.

مزیت این نوع ثبت شرکت در عمان، مدت زمان کوتاه انجام مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت 1 ساله بعد از ثبت شرکت می‌‎باشد. در این نوع ثبت شرکت، مالک تنها نیاز به اجاره مکانی برای ۲ ماه نخست خواهد داشت و بعد از آن می‌تواند تنها به داشتن آدرسی پستی بسنده نماید. در ایران هفت نوع شرکت داریم که در این بین بیشترین شرکتهایی که اداره ثبت اسناد به ثبت می رساند، شرکت های سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود و تضامنی می باشند. اطلاعات مدارک تنظیم شده در خواستی وارد می شود به ترتیب ،صورتجلسه ،اساسنامه ، شرکتنامه و تقاضانامه شرکت نمونه این اسناد در سایت ثبت شرکتها موجود می باشد. 2ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده 97 و نیز رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست و اصل آگهی تبدیل الزامیست .

مدت زمان انجام هر نوع رفع نقص ۱۰ تا ۱۲ روز کاری می باشد. تمامی اوراق و مدارک بایستی داخل پوشه پستی کامل پانچ شده توسط کارشناس ارسال پستی انجام گردد..پس از ارسال پستی مدارک شماره مرسوله باید از طریق سامانه وارد پرونده شود. در انتهای صفحه به مقایسه ثبت شرکت توسط خودتان و وکیل خواهیم پرداخت. کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و بازرسین.

  • از مهمترین اقداماتی که افراد حقوقی و حقیقی بعد از ثبت شرکت خود انجام می دهند، رتبه بندی شرکت می باشد تا به وسیله آن مقیاس و اندازه سطح کیفی و کمی شرکت در میان سایر شرکت ها مشخص گردد.
  • 4ـ در شرکت های محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.
  • و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ………………………….

شماره ثبت…………………… سرمایه ثبت شده …………………………… و شناسه ملی ………………………….. ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ …………………. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

» نحوه ثبت نام یارانه

ماده 2- در این اساسنامه منظور از “شرکت”،شرکتمادر تخصصى خدمات کشاورزى و . به گزارش هیئت مدیره وبازرسقانونى و تصویب ترامه و صورتهاى مالى و صورتهاى مالى . مشى هاى کلىشرکتاز جمله در زمینه واگذارىامور، وظایف وسهام”شرکتهاى زیرمجموعه” به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانین و مقررات جارى را بهاطلاعمجمع عمومى برساند. ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ – انتخاب اولینبازرسیابازرسان شرکت سهامیعام با مجمع عمومی مؤسس و ب)اطلاعرسانی.بازرسباید هرگونه تخلف یا تقصیرِ مدیران و مدیرعامل را درامور شرکتبهوظیفه اطلاعدادن به این مرجع بر عهده ی مدیرانشرکتمی باشد. ماده 1ـ نامشرکت،شرکت سهامیآب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری است که از این پس در این اساسنامه .

در ادامه با نحوه ورود به سایت ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آشنا می شویم. شرکت‌های مسئولیت محدود باید حداقل سرمایه‌ مورد نظر خود و شرکت‌های سهامی باید تعداد سهم و ارزش اسمی آن را در ثبت شرکت در تهران این مرحله وارد کنند. حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است. این مرحله «اطلاعات مرکز اصلی» نام دارد و همان‌طور که از نامش پیدا است، باید با آدرس شرکت تکمیل شود.

در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۵ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۴ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.

http //sherkat.ssaa.ir ا

در قدم اول اطلاعات عمومی شرکت ها مثل نوع شرکت، نام شهر و استان محل فعالیت، شماره و آدرس و سال مالی ثبت می شود. تغییرات شرکت نیاز به چه مدارکی دارند و برای ثبا آن چه . اینامرگویای اهمیتی است که قانونگذار بهشرکتهای سهامیو نقش آن در حیات اقتصادی علا‌وه بر آنهـابازرس وظیفه اطلا‌ع‌رسانیماننداطلا‌ع‌رسانیبه سهامداران، مقامات . ۱۰ مهر ۱۳۹۸ – ‌الف)بازرسیو نظارتمستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات واموراداری و مالی . و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات وشرکت‌هایدولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و . انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یاسهامآنان متعلق به دولت است .

تغییرات شرکت سریع با هزینه کم ، شرایط مدارک و قوانین

مشروط به این که لااقل 20 روز قبل آگهی دعوت با قید دستور جلسه منتشر گردد. مجمع جدید با دارندگان حداقل 1 سوم سرمایه معتبر می باشد. و تصمیمات ثبت برند با اکثریت 2 سوم آراء حاضرین اتخاذ می شود. اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت مذکور حاصل نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

_در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده four ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکای آن نباید کمتر از three نفر باشد. _در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده ۴ ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکای آن نباید کمتر از ۳ نفر باشد. مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود(اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، درج آگهی در روزنامه رسمی، تأسیس و آخرین تغییرات شرکت). نحوه برگزاري جلسات هيات مديره به همراه هر گونه دعوت لازمه بايد در اساسنامه شركت درج شده باشد .

با توجه به نوع صورتجلسه در صورتی که اطلاعات شخصیت حقوقی نیاز به تغییر داشته‌ باشد در این گام اطلاعات مربوطه وارد می‌شود. یکی از مهم‌ترین موارد در تنظیم صورت‌جلسات، انتخاب مجامع متناسب با تصمیمات حاضرین در جلسه است. انتخاب هر مجمع و یا جلسه هیئت مدیره در سامانه منجر به نمایش تصمیمات متناسب و در صلاحیت آن مجمع و یا جلسه می‌گردد. پیگیری ثبت تغییرات شرکت که متقاضی از فهرست یک یا چند تصمیم را انتخاب می‌کند. پس از آنکه صورت جلسه مجمع و یا هیئت مدیره یک شرکت تنظیم شد، یک نفر به عنوان متقاضی با مراجعه به سایت وظیفه تکمیل فرم های الکترونیکی را به عهده می‌گیرد. 1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.